Ulimi olukhethiweyo ngalesikhathi: zu isiZulu

Ulimi
Selected Language:

Othisha bethu

Uphawulwe ngesibindi kanye nokushiseka, uJohn Bevere ungumlobi wezincwadi ezithengwa okuhamba phambili ezifana no- Okumangalisayo, Isiheho sika Sathane, Ukwesaba iNkosi, Ukuzifihla, njalo no-Siholwa ngunaPhakade. Izincwade zakhe sezihunyushelwe kuzindimi ezidlula ezingu 100, njalo uhlelo lwakhe lwamaviki onke lukamabonakude, i-Messenger, lusakazwa umhlaba wonke jikelele. UJohn uyisikhulumeli esaziwayo ezinkomfeni nasezinkonzweni, njalo inkonzo yakhe ipha izinsiza eziguqula impilo zabantu kulabo abafuna ukuzwisisa njalo basebenzise imigomo kaNkulunkulu. UJohn uthokozela ukuhlala eColorado Springs nonkosikazi wakhe, uLisa, naye ongumlobi onencwadi ezithengwa okuhamba phambili njalo oyisikhulumi, namadodana abo amane, umakoti, kanye nabazukulu babo.

Buka okulandwayo okukhona Imeyili John Bevere

Unothando. Akahlalisekile. Wethembekile. Uyathandeka. Lamagama wonke achaza uLisa Bevere – Isikhulumi kumazwe wonke jikelele, umlobi othengwa kakhulu njalo lo obambisana nomunye oyedwa kuhlelo lukamabonakude ku “The Messenger,” olusakazwa emazweni adlula ku 200. Ngendlela yakhe esobala, uLisa wabelana ngeZwi likaNkulunkulu ngolwazi lwahlangabezane nakho ukupha amandla ezimpilweni ngenkululeko nenguquko. Njengommeli wobulungiswa, uyagqugquzela abanye ukuthi babe yimpendulo ezinkingeni ezijulile eziseduze nakude. Uyajabulela ukuchitha isikhathi sakhe nesithandwa sempilo yakhe, umyeni wakhe uJohn Bevere, namadodana abo amane, nomakoti wabo omangazayo, kanye nabazukulu bakhe abahle.

Buka okulandwayo okukhona Imeyili Lisa Bevere