Ulimi olukhethiweyo ngalesikhathi: zu isiZulu

Ulimi
Selected Language:

Ekhaya - Maqondana

Maqondana noMtapo woLwazi

IMessenger International inokugxila okubekelwe umhlaba wonke jikelele ukwenzela ukuthi izinsiza lezi zitholakale kubefundisi nabaholi kungenani ukuthi bakuphi nendawo kumbe banemali na. UMtapo woLwazi wadalelwa linhloso. Usebenza njengomgudu wokusatshalaliswa umhlaba wonke jikelele kwezinsizwa eziguquliweyo ukuze zisakazwe nokulandwa okungenantengo.

Injongo yethu yikwenza lezi zinsiza zitholakale ngazo zonke izindimi ezinkulu, ngakho sisakha ikhono lokufinyelela inani eliphezu kuka 98% wabantu bonke basemhlabeni. ICloud Library ngeyinye yezindlela yokufeza lesi sifezo. Kungenxa yani, uyabuza? Kungoba insiza yokwenziwa ku-inthanethi inganda njalo ihambe ngokushesha ukudlula ebambekayo yangempela. Sithemba uzosijabulela isikhathi sakho sasemafini.

Kusuka kubadali

UJesu wasiyala ukuthi singashumayeli nje ivangeli, kodwa njalo ukuthuthukisa abafundi. Limiyalezo izokusiza ukuba ngumfundi kaKrestu. Siyatshala ekuqeqeshweni kwakho ngoba siyakholwa kuwe nasekwaneliseni kwakho, ngomusa kaNkulunkulu, ukuthi aguqule izwe lakho ongafinyelela ukuba nomthelela kulo. UNkulunkulu ubeke ubukhulu phakathi kwakho, njalo Yena ufuna ukukwazi ngokusondelelene naye kakhulu. Lezi zinsiza zizokusiza ukuthi uthole lokusondelelana, nobudlelwane phakathi kwakho siqu sakho noNkulunkulu. Lapho ukhula ebudlelwaneni bakho noKrestu, uzokuguqulwa ngamandla aweZwi Lakhe.

UNkulunkulu wakudalela injongo ehlukile eyenzelwe izipho nomthelela wakho nje. Siyakugqugquzela ukuthi ufune ukugcwaliseka kwayo yonke into uNkulunkulu akubekele yona. Umthandazo wethu yikuthi lezi zinsiza zikuhlomise kuhambo lwakho lokuzithola.

Izibusiso kuwe kanye nezakho,

UJohn noLisa Bevere

Sekela uMbono

Kambe inhliziyo yakho iyavutha ukubona izinsiza eziguqula impilo zisatshalaliswa umhlaba wonke jikelele? Uma ujabulela ukweseka inhloso yeCloud Library, sicela u-imeyile ku getinvolved@cloudlibrary.org. Siyakubonga phambili ngemithanazo njalo nokweseka kwakho!