ilwimi langoku: xh isiXhosa

Ilwimi
Selected Language:

Otitshala Bethu

Ephawulwe ngokungafihlisi nokuzingca, uJohn Bevere ngumbhali wencwadi ezithengiswe ngokugqibelele njenge Okumangalisayo, Isithiyelo sikaSatana, uKoyika iNkosi, ngokufihlekileyo, no Eqhutywa Ngunaphakade. Incwadi zakhe zitolikwe kwamalwimi angapha kwe khulu, nenqubo yakhe yakumabona kude edlala ngeveki, iMessenger, isasazwa ihlabathi jikelele. uJohn sisithethi esaziwayo kwi komfa nakwi cawe ezininzi, inkonzo yakhe inikisa ngezixhobo ezitshintsha-ubomu kwabo bafuna ukuqonda basebenzise imigaqo kaThixo. uJohn uvuyela ukuhlala eCalarado Springs nenkosikazi yakhe, uLisa, naye ungumbhali ohamba phambili nesithethi, oonyana babo abane, nomakoti , nabazukulwana babo.

Bona izinto onozikuphela ezifumanekayo Qhagamshelana John Bevere

Ezingca. Uhlakaniphile. Uqondeka lula. Unamandla. Uyahlekisa. Lamagama achaza uLisa Bevere- isithethi sezizwengezizwe, umbhali-ohamba phambili, ngomnye ophaphasha kwi nqubo yomabona kude iMessenger, esasazwa kwamazwe angapha kwamakhulu amabini. Kwisimbo sakhe esicacileyo, uLisa wabelana nge Lizwi likaThixo elidityaniswe namava wakhe ukuba axhobise ubomi ngenkululeko notshintsho. Nje ngomntu othethelela ubulungisa, ukhuthaza abanye ukuba babe yimpendulo kwingxaki eziphelisa ithemba kufuphi nakude. Uvuyela ukucitha ixesha nebambo lakhe, umyeni uJohn Bevere, oonyana abane, umakoti omhle, nabazukulwana abathandekayo.

Bona izinto onozikuphela ezifumanekayo Qhagamshelana Lisa Bevere