Ngôn ngữ hiện tại: vi Tiếng Việt

Nhiều ngôn ngữ
Selected Language:

Trang Nhà - Phần Videos - John và Lisa Bevere tại Việt Nam (Bài Giảng)

John và Lisa Bevere tại Việt Nam (Bài Giảng)
Người Dạy: John Bevere
Có trong nhiều ngôn ngữ khác:

Vào ngày 10 và 11, tháng Một, 2017, John và Lisa sẽ giảng tại hội thảo Hôn Nhân & Cuộc Sống tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hai tác giả và diễn giả nổi tiếng thế giới sẽ giảng dạy nhằm giúp bạn có cuộc sống vững vàng trong Chúa và thách thức cũng như khích lệ bạn làm nhiều việc hơn cho Nước Chúa.

John và Lisa Bevere tại Việt Nam (Ngợi Khen Thờ Phượng)

Hãy chia sẻ cho nhiều người