Trang Nhà - Phần Videos - Sứ Điệp Video Nuôi Dưỡng

 
Sứ Điệp Video Nuôi Dưỡng
Sứ Điệp Video Nuôi Dưỡng
Người Dạy: Lisa Bevere

Phụ nữ cho khả năng Chúa cho để kết nối và khích lệ người khác. Trong quá trình đó, họ mang lại sức mạnh, hy vọng, chữa lành và phục hồi. Chúa muốn đón nhận ân tứ này và mở rộng tầm ảnh hưởng của nó trong đời sống và trong thế giới của chúng ta. Bằng cách nào? Quá món quà kì diệu của sự nuôi dưỡng.

Chưa có lúc nào mà nhu cầu nuôi dưỡng khẩn cấp như lúc này. Nếu phụ nữ ở mọi lứa tuổi – bất kể địa vị sắc tộc hay gia đình của họ – đứng lên kết nối thì những điều bất năng sẽ thành khả năng.

Trong cuốn sách Nuôi Dưỡng, Lisa Bevere chia sẻ cách bạn có thể thoát khỏi lối sống an nhàn để xây dựng những chiếc cầu nối với các phụ nữ ở mọi lứa tuổi và mọi tầng lớp. Hỡi con gái của Chúa, bạn là người thay đổi thế giới. Bạn là một phần quan trọng của những gì Chúa làm trên đất, và đây là giai đoạn để bạn tăng trưởng.

Hãy chia sẻ cho nhiều người