Ngôn ngữ hiện tại: vi Tiếng Việt

Nhiều ngôn ngữ

Trang Nhà - Phần Videos - Sự Xét Thưởng của Tín Hữu

 
Sự Xét Thưởng của Tín Hữu
Sự Xét Thưởng của Tín Hữu
Người Dạy: John Bevere
Có trong nhiều ngôn ngữ khác:

Sẽ có sự phân xử các tín hữu (xem 2 Côrinhtô 5:8-10). Lúc xét thưởng chúng ta không chỉ chịu xét xử theo tội lỗi mà chúng ta đã phạm mà còn theo cách chúng ta sống đời sống một tín hữu. Một trong những lĩnh vực chúng ta chịu xét xử là cách chúng ta đáp ứng với những việc chúng ta được kêu gọi để làm. Hãy xem đoạn Video ngắn đây. Đây là một phần trong thông điệp tôi giảng về “Sự phân xử các tín hữu” mà tôi cảm thấy Chúa thôi thúc tôi sẽ nói đến tại Hội Nghị Hôn Nhân & Cuộc Sống, tại HCM vào ngày 10&11, tháng Một sắp tới. Đây là một sự dạy dỗ thay đổi cuộc đời quí vị! John Bevere

Hãy chia sẻ cho nhiều người