Puo e e leng teng jaana: tn Setswana

Teme
Selected Language:

Boela ko tshimologong - Dibuka - Go Gogwa Ke Bokhutlo

Go Gogwa Ke Bokhutlo
Moruti: John Bevere
Puo e e leng teng:

Botshelo mo lefatsheng bo tshwana le kapoko, le ntswa bontsi ja rona re tshela jaaka o kare ga gona botshelo jo bongwe fa jo bo wela. Mme ka fa re tshelang botshelo jo ka teng go a go laola gore ko bokhutlong re a go tshela jang. Ditemana di re bolelela gore go a go nna le dipoelo ka go farologana tsa badumedi – di simolola ka go bona se tsotlhe tse motho a di bereketseng kana a di fitlheletseng di nyelela ka katlholo, le go ya go busa mmogo le Keresete ka sebele.

Re lebeletse tsetla e e mo go 2 Bakoranta 5:9 – 11, John Bevere o re gakolola gore badumedi botlhe ba tla ema mo pele ga ga Keresete go amogela poelo ya se ba se dirileng mo botshelong jo. Ba le bantsi ba tla gakgamala go lemoga gore bontsi ja nako ya rona bo ile ja dirisiwa mo dilong tse di senang poelo ya bokhutlo jo bo siameng.

Ka jalo re ka aga jang matshelo a a nang le bokao? Mo Go Gogwa Ke Bokhutlo, o tsile go ithuta go lemoga pitso ya gago le go ntsifatsa se Modimo a go se neileng. Jaaka o nna le maitemogelo a bokhutlo, o tsile go nonotshiwa go berekela dilo tse di nang le bokao.

Ipolokele (~3.86 MB)

Romela ko