Puo e e leng teng jaana: tn Setswana

Teme
Selected Language:

Boela ko tshimologong - Dibuka - Sekgopi sa ga Saatane

Sekgopi sa ga Saatane
Moruti: John Bevere
Puo e e leng teng:

Sekgopi sa ga Saatane e senola sengwe se se tsietso bogolo se mmaba a se dirisang go ntsha badumedi mo thatong ya Modimo: Batho ba ba ntsi ba tshwerwe ke botshwarwa jo mme e bile ga ba lemoge seo.

Se tsiediwe! Morena o rile, “Go retetse gore dikgopi di seka tsa tla” (Luke 17:1). O ka seke o ikgethele gore a o ka kgopisega kana was eke wa kgopisega, mme o ka ikgethela gore o a go tsiboga jang. Fa o tsiboga ka fa go tshwanetseng, o tla nonofa gona le go tlala bogalaka. Tsibogo fela e e siameng e tla go kgontsha go nna le botsalano jo bo sa kgoreletsegeng le Modimo.

Ka molaetsa o, John Bevere o tla go nonotsha go nna mo thatong ya Modimo le go go golola mo dipelaelong le go tlhoka tshepo. O ka falola go nna motswa setlhabelo wa ba wa tshela ntle le morwalo wa maikutlo a a sa iketlang le ditshwabisego. Jaaka o itemogela maemo a magolo a go ineela mo Modimong, botshelo ja gago bo tla nna le boitshwarelo, go agisanya, le koketsego ya boitumelo.

Ipolokele (~2.39 MB)

Romela ko