Puo e e leng teng jaana: tn Setswana

Teme
Selected Language:

Boela ko tshimologong - Ka ga rona

Ka Cloud Library

Messenger International e na le tebelo pele e e itebagantseng le lefatshe ka bophara gore mekwalo e e fitlhelelwe ke baruti le baeteledipele go sa kgathalesege ko ba leng teng kana seemo sa bone sa madi. Cloud Library e tlhamilwe ka lebaka le. Ke motlobo o o nang le mekwalo e e ranotsweng mme e tswa ntle le dituelo.

Moono wa rona ke gore dithuto tse di nne teng mo dipuong tsotlhe tse dikgolo, ka maikaelelo a go fitlhelela selekanyo sa batho ba le masome a roba bongwe le boroba bo bedi mo lekgolong, 98%, mo lefatsheng. Cloud Library ke lefelo lengwe le le diragatsang maikaelelo ao. Go reng, o ka botsa? Ka gore dithuto tse fa di tsentswe mo maranyaneng di ntsifala di bo di tsamae ka bofefo go gaisa fa go dira motho. Re tshepha fa o tla itumelela maitemogelo a gago mo Cloud.

Go tswa ko badiragatsing

Morena Jeso o re kgothaditse gore re se nne bareri fela mme gore re nne le barutwana. Melaetsa e e tla go thusa go nna molatedi wa ga Morena Jeso. Re tseya nako re bo re tsisa dithuto tse ko go wena ka re dumela mo go wena le mo bokgoning ja gago, ka tshegofatso ya Modimo,re bo re fetola lefatshe la gago la thotloetso. Modimo o beile bogolo mo go wena, mme e bile o nyoretswe go atumelana nao. Dithuto tse di tla go thusa go lemoga katumalano, botsalano jo bo ko teng le Modimo. Jaaka o gola mo botsalanong le Keresete, o tla fetolwa ke maatla a Lefoko la Gagwe.

Modimo o go tlhodile ka ntlha ya lebaka le le kgethegileng a go naya dineo le thotloetso. Re go rotloetsa go batlisisa ka botlalo le ka gotlhe se Modimo a se go tsholetseng. Thapelo ya rona ke gore dithuto tse di go tlatse mo loetong le mo maitemogelo a gago.

Ditshegofatso di go aparele go tsweng go rona,

John le Lisa Bevere

Ema nokeng Tiro e

A pelo ya gago e eletsa go bona dithuto tse di anama le lefatshe? Fa o kgatlhegela go ema nokeng tiro ya Cloud Library, tswee tswee re romelele email ko getinvolved@cloudlibrary.org. Re go lebogela dithapelo le kemo nokeng ya gago!