Home - Video - Video Message ng Under Cover

 
Video Message ng Under Cover
Video Message ng Under Cover
Guro: John Bevere

Sa ilalim ng anino ng Panginoong Makapangyarihan, mayroong kalayaan, probisyon, at proteksyon. Sa kasamaang palad, marami ang hindi nakakaintindi kung paano mahanap ang sikretong lugar na ito. Sa halip, sila ay nalilinlang sa paniniwalang ang totoo at pangmatagalang kalayaan ay mahahanap sa labas ng makalangit na awtoridad.

Sa Under Cover, isinisiwalat ni John Bevere ang mga patagong taktika na ginagamit ng kaaway, habang nabibigo tayong makilala at maayos na makaniig ang makalangit na awtoridad. Gamit ang mga praktikal na halimbawa at matibay na pundasyong biblical, ang mensaheng ito ang magpapaalala sa atin na ang kaharian ng Diyos ay ganoon nga: isang kaharian, pinamumunuan ng Hari, kung saan mayroong kaayusan at awtoridad.

Habang iyong lubusang tinatanggap ang katotohanan ng Salita ng Diyos, matututunan mo kung paano tumugon sa patas at di-makatarungang pagtrato. Iyong madidiskubre ang kaibahan sa pagitan ng totoong biblikal na pagpapasailalim at pagsunod, at ikaw ay lalago sa pag-unawa sa layunin ng Diyos para sa awtoridad. Ang mensaheng ito ang magpoposiyon sa iyo upang lumakad sa kabuuan at karakter ng Diyos.

Ibahagi sa