Home - Mga aklat - Walang Makapipigil

Walang Makapipigil
Guro: John Bevere

Nakararanas ka ng kahirapan. Alam mo na kung paano makatagal sa paghihirap. Kakapit ka, bababa, at sasakay sa alon ng kasawiangpalad, umaasang makalalabas ka pa ng buhay. Ginagawa mo lamang kung ano ang nararapat upang mabuhay.

Ngunit paano kung ang mga pagsubok na ito ay mayroong sariwang potensyal upang baguhin ang iyong buhay? Paano kung ang mga kahirapang iyong kinakaharap ang magdadala sa iyo tungo sa panibagong antas ng pananampalataya at paglago? Paano kung dinisenyo ka pala upang mamunga sa kahirapan at hindi lamang basta mabuhay?

Sa pamamagitan ng Walang Makapipigil, nais ni John Bevere na dalhin ka sa isang paglalakbay upang mailabas ang iyong tapang. Habang kanyang binabalikan ang mga kuwento ng mga biblikal at kontemporanyong mga personalidad, siya ay nagpapakita ng makapangyarihang hubog: Ang mga malalakas na mga lalaki at babae ng pananampalatay ay hindi lamang kumapit at basta-bastang nakalabas sa mga kaguluhan. Tiningnan nila nang direkta ang kahirapan at tinitigan ito pababa.

Sa kapangyarihan ng Salita ng Diyos at panalangin, makatutuklas ka ng mga katotohanang makapagbabago sa iyong buhay tungkol sa tribulasyon, pagpipigil, at sa katuparan ng itinadhana sa iyo ng Diyos. Bilang anak ng Diyos, mayroon kang kakayahan upang baguhin ang kahirapan upang maging kalakasan at makatapos ng mahusay!

Download (~1.49 MB)

Ibahagi sa