Kasalukuyang Wika: tl Tagalog

Wika
Selected Language:

Home - Mga aklat - Ang Patibong ni Satanas

Ang Patibong ni Satanas
Guro: John Bevere
Maaaring makuha sa:

Ang Patibong ni Satanas ay nagsisiwalat ng isa sa mga mapanlinlang na patibong na ginagamit ng kaaway upang mailayo ang mga mananampalataya sa kalooban ng Diyos: Ang Pagkatisod o sama ng loob. Maraming tao na ang nahulog sa patibong na ito nang hindi nila namamalayan.

Huwag magpalinlang! Sabi ni Cristo, Hindi maaaring ang katitisuran ay hindi dumating.” (Lucas 17:1) Hindi mo mapipili kung masasaktan ka o hindi, ngunit maaari mong piliin ang iyong magiging tugon. Kapag tama ang iyong pagtanggap sa pagkatisod o sama ng loob, mas magiging matatag ka kaysa magtanim ng kapaitan. Ang tamang pagtugon mo ang susi upang walang makahahadlang sa iyong relasyon sa Diyos.

Sa pamamagitan ng mensaheng ito, palalakasin ka ni John Bevere upang manatili ka sa kalooban ng Diyos at mapalaya ka sa pagdududa at kawalan ng tiwala. Maiwawaglit mo ang kasipang lagi kang biktima (victim mentality) at makakapamuhay ka nang Malaya sa bigat ng kabiguan at pagkadismaya. Habang natutuhan mong lalo pang magpasakop sa Diyos, ang iyong buhay ay mag-uumapaw ng pagpapatawad, pakikipagkasundo at kagalakan.

Download (~1.19 MB)

Ibahagi sa