Home - Audio - Udyok ng Walang Hanggan Buhay Audio Book

 
Udyok ng Walang Hanggan Buhay Audio Book
Guro: John Bevere

Ang buhay dito sa lupa ay isang singaw lamang, subalit marami sa atin ang namumuhay na parang walang kabilang buhay . Ngunit kung paano tayo namuhay dito sa lupa ang magpapasya kung paano tayo sa kabilang buhay o kung paano natin gugugulin ang walang hanggan. Sinasabi sa atin ng Kasulatan na magkakaroon ng iba’t ibang antas ng mga gantimpala para sa mga mananampalataya – mula sa isang nawalan ng gantimpala dahil ang lahat ng kanyang nagawa ng ay natupok lang sa paghuhukom, hanggang sa gantipalang mamumuno o maghari kasama mismo ni Cristo.

Mula sa mga prinsipyo ng 2 Corinto 5: 9-11, pinaalala sa atin ni John Bevere na ang lahat ng mananampalataya ay haharap kay Cristo upang matanggap ang gantimpala kung ano ang ginawa nila sa buhay. Marami sa atin ang mabibigla na malaman na ang karamihan ng ating panahon sa buhay ay nasayang sa mga bagay na hindi mahalaga sa walang hanggang gantimpala.

Kaya paano magagawang makabuluhang ang ating buhay? Sa Udyok ng Walang Hanggang Buhay, matututunan mong tuklasin ang iyong pagkatawag at paramihin ang ibinigay sa iyo ng Diyos. Habang nagkakaroon ka ng pananaw na pangwalang hanggan, ikaw ay sasangkapan ng kapangyarihan upang magpagal sa mga bagay na magtatagal.

I-download ang lahat ng mga kabanata: ~584.4 MB

Iba pang mapagkukunang materyales sa parehong usapin:
Udyok ng Walang Hanggan Buhay

Ibahagi sa