Baş sahypa - Kitaplar - Mukaddes Ruh: Giriş

Mukaddes Ruh: Giriş
Mugallym: Jon Biwer

Isanyň ilkinji şägirtleri Onuň bilen üç ýyl boldular. Olar Onuň hemme aýdýan zatlaryny diňläp, Onuň bilen bile gezdiler. Haça çüýlenmeziniň öňýanynda, Isa Özüniň iň ýakyn dostlaryna Mukaddes Ruhuň gelmegi üçin Özüniň gitmelidigi we – bu olaryň bähbidi üçin wajypdygy barada aýtdy. Eger-de, her gününi Isa bilen geçiren şägirtlerine Mukaddes Ruh gerek bolan bolsa, onda Ol bu günki gün bize has-da zerurdyr. Biziň durmuşymyzda Onuň barlygy biziň üçin wajypdyr.

Bu kitapda Jon Biwer sizi Mukaddes Ruh bilen tanyşdyrar. Siz Onuň şahsyýeti, Onuň güýji we Ony nädip has gowy tanap boljaklygy barada bilersiňiz. Siziň durmuş ýoluňyz Hudaý bilen nähili bolan hem bolsa, “Mukaddes Ruh: Giriş” atly kitap sizi hyjuwly söýýän we ebedi Hudaýa ýakynlaşmaga size ýardam berer.

Indirmek (~4.14 MB)

Share