இல்லம் - வேதாகமம் - வேதாகம

வேதாகம

இலவசமாக தரப்பட்டுள்ள வேதாகம மொழி பெயர்ப்புகள் வாசிப்பதற்கும் படிப்பதற்கும் தரப்பட்டு உள்ளது. இது  இணையதளங்களிலும் கிடைக்கும்.  அவைகளில்  மிக சிறந்த நடைகளும் உண்டு. அவைகள் காப்பி ரைட் செய்யப்பட்டு இருப்பதால் இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்ய இல்லை

பழைய ஏற்பாடு: ~5.78 MB புதிய ஏற்பாடு: ~2.2 MB

Share