Lulwimi Lwanyalo: ss siSwati

Lwanyalo
Selected Language:

Betfu

Imakwe ngekucindzetela nangekushisekela, John Bevere ungumbhali lohamba phambili ngalo Kungakavami, Kukhohlisa kwa Sathane, The Fear of the Lord, Under Cover, ne Driven by Eternity. Tincwadzi takhe setihumushwe ngetilimi letingetulu kwa 100, neluhlelo lwakhe njalo ngeliviki kumabonakudze, The Messanger, lisakatwa mhlabawonkhe. John usikhulumi lesigcamile etinhlanganweni temabandla, kusebenta kwakhe kushintja timphilo kulomtfombo kulabo labafuna kucondzisisa futsi bente lokushiwo nguNkulunkulu. John uyakutsakasela kuhlala eColorado Springs nemkakhe, Lisa, futsi umbhali lohamba phambili kanye nesikhulumi lesidvumile, emadvodzana abo lamane, makoti wabo, kanye nebatukulu.

Bona Kulokukhona Lokulandziwe Umlayeto John Bevere

Inshisekelo. Kwesaba. Kutsandzeka. Emandlalamakhulu. Kuhlekisa. Lamagama lawa achaza Lisa Bevere – sikhulumi semave onkhe, umbhali lohamba phambili, losehlelweni le The Messanger ehlelweni lamabonakudza, lolusakatwa emaveni langetulu kwa 200. Ngendlela yakhe lengakafihlakali, Lisa uhlephula Livi laNkulunkulu akhulume nangetintfo lakendlule kuto kuze acinise timphilo ngekukhululeka nangekugucuka. Njenge muntfu mmeli losembili kutemtsetfo, ukhutsata labanye kutsi babe yimphendvulo etinkingeni edvute nakhashane. Uyakutfokotela kutsi acitse sikhatsi nesitsandvwa sakhe, indvodza yakhe John Bevere, emadvodzana abo lamane, namakoti wabo lomangalisako, nebatukulu labatsandzekako.

Bona Kulokukhona Lokulandziwe Umlayeto Lisa Bevere