Lulwimi Lwanyalo: ss siSwati

Lwanyalo
Selected Language:

Home - Mayelana

Mayelana na Cloud Library

Messenger International itinikele mhlabawonkhe kutsi ibone kutsi lemitfombo iyatfolakala kubo bonkhe bafundisi nebaholi akukhatsalekile kutsi bakuyiphi indzawo nekutsi kutemnotfo bakanjani. I Cloud Library yakhelwa lenjongo lena. Isebenta ngekuhambisa lemitfombo mhlabawonkhe kute kuyokhona kutsi kuhunyushwe kusetjentiswe netiyalu kukhone kutsi kudvwenswe futsi.

Inhloso yetfu kutsi lemitfombo itfolakale ngato tonkhe tilimi, loko kutakwenta kutsi kube ngetulu kwa 98% webantfu lekutofinyelela kubo mhlabawonkhe. Cloud Library kuyindzawo lekahle yekufeza loligoli. Leni, uyatibuta? Kungoba umtfombo lowetsembekile ungandza uhambe masinyane kunekutsi kuhanjwe. Siyetsemba kutsi utawujabulela losokutfolile ku cloud.

Kulabasunguli

Jesu wasiyala kutsi singashumayeli livangeli kuphela, kepha sente nebafundzi. Lemilayeto lena itakusita kutsi ube ngumlandzeli waNkulunkulu, kuze ugucule indlela lowenta ngayo emhlabeni. Nkulunkulu ufakile bukhulu ngekhatsi kwakho, futsi ufuna kutsi natane ngebudlelwane lobusondzelene. Lemitfomba itakusita kutsi utfole budlelwane budlelwane bakho naNkulunkulu. Usakhula ebudlelwaneni naKhristu, utawuguculwa ngemandla eLivi Lakhe.

Nkulunkulu wakudalela sizatfu lesingakavami etiphiweni takho nemtselela. Siyakukhutsata kutsi kutsi ufune ngalokuphelele konkhe Nkulunkulu lanako ngawe. Kusemthantazweni wetfu kutsi lemitfombo inihlomise ekuhambeni kwenu nisatokutfola.

Tibusiso kuwe na kini,

John na Lisa Bevere

Sekela lo Mbono

Ingabe inhlitiyo yakho iyasha yini kutsi ubone imitfombo letoshintja imphilo yemukeliswa mhabawonkhe? Uma ngabe unayo inkhabunkhabu yekusekela lomsebenti we Cloud Library, ngicela utfumele umlayeto nge email getinvolved@cloudlibrary.org. Siyabonga kakhulu namanje nje imithantazo yenu nekusekela kwenu!