Mutauro Uripo Iyezvino: sn chiShona

Mutauro
Selected Language:

Pamba - Mabhuku - Kusundwa neChisina Magumo

Kusundwa neChisina Magumo
Mudzidzisi: John Bevere
Rinowanikwa mumutauro:

Hupenyu wepanyika pano hausi chinhu asi mhute, sezvo vazhinji vedu tichirarama sezvinonzi hakuna chimwe chinhu kune rumwe rutivi. Asi nzira yatinorarama nayo hupenyu huno icharatidza kuti tichapedza sei nguva yekusina magumo. Rugwaro runotiudza isu kuti kuchange kuine zvidanho zvakasiyana zvemibairo yevatendiꟷkutanga nekuona izvo zvose munhu akakwanisa kuita zvichiparadzwa pakutongwa, kunosvika pakutonga naKristu pachake.

Tichitoredzera kubva pamirawo iri muna 2 VaKorinde 5:9-11, John Bevere anotirangaridza kuti vatendi vose vachamira pamberi paKristu kuti vagamuchire zvavakashandira muhupenyu. Vazhinji vedu vachashamiswa kuziva kuti nguva yedu zhinji yakapedzerwa pane zvinhu zvisina nebasa kune mibairo yekusaguma.

Saka tingavandudza sei hupenyu hune chimiro? Muna Kusundwa neChisina Magumo, uchadzidza kuziva kudanwa kwako nekuwedzera izvo Mwari vakakupa. Apo unowana maonero ekusaguma, uchasimudzirwa kuti ushandire izvo zvinogara.

Turunura (~3.37 MB)

Govera pa