Pamba - Zvekuteerera - Kuuraya Kiriputonayiti Bhuku rekuteerera

 
Kuuraya Kiriputonayiti Bhuku rekuteerera
Mudzidzisi: John Bevere

Unokwanisa Kuparadza Chinokubira Simba Rako

Sezvinoita Superman, anokwanisa kusvetuka pamusoro pechipingaidzo nekukunda muvengi wese, vateveri vaKristu vanesimba rechikuriri rekukunda zvinetso zvatinowona. Asiwo dambudziko kuzviviri izvi Superman nesu nderekuti kune svetasimba (kryptonite) inotibira masimba edu.

Naizvozvo, pazviviri Superman neKryptonite ndezvefungidziro. Asi kryptonite yepamweya haisi.

Bhuku rino rinopa mhinduro yekuti sei vazhinji vedu vasisakwanise kunzwa simba rehutsvene raiwonekwa pakati pemaKristu enguva yemuzana ramakore ekutanga.

Muna-Kuuraya Kryptonite, John Bevere anoburitsa pachena kuti mhedzasimba (Kryptonite) chii, nemhaka yei irikumbunyikidza nharaunda dzedu, uye kuti tingasununguka sei kubva muutapwa hwayo.

Hazvisi zvemwoyo wehutera, Kuuraya Kryptonite ndozvose, asi mutakunanzva wepamusoro wemweya. Ichi ndicho chokwadi chinogozha kumuteveri waKristu wese anodokwairira kugamuchira nzira inezvinetso asi iinemubayiro weshanduko yakakwana.

Dhawunirodha zvese: ~643.13 MB

Mamwe mabhuku emuchidzidzo chino:
Kuuraya Kiriputonayiti

Govera pa