මුල් පිටුව - ශ්‍රව්ය - යහපත හෝ දෙවියන්වහන්සේ? ශ්‍රව්ය

 
යහපත හෝ දෙවියන්වහන්සේ? ශ්‍රව්ය
ගුරුවරයා: ජෝන් බීවර්

දෙවියන්වහන්සේ නොමැතිව යහපත ප්‍රමාණවත් නොවන්නේ ඇයි?

යහපතක් තිබේනම් එය දෙවියන්වහන්සේ වේ, හරිද?

මේ කාලයේ යහපත සහ දෙවියන්වහන්සේ දෙකම එක සේ තිබෙනවා. යහපත කියා යමක් පිළිගනු ලබනවාද එය දෙවියන්වහන්සේගේ කැමැත්ත තුල තිබෙන්නට ඕනේ කියා අපි පොදුවේ පිලිගන්නවා.

නුමුත් මේ සියල්ලම එලසම තිබේද? යහපත දෙවියන්වහන්සේගමනම්, අපි එය විමිසිමත්ව ලබා ගන්නට ඕනේ කියා බයිබලය පවසන්නේ ඇයි?

යහපත හෝ දෙවියන්වහන්සේ? මෙය තවත් උපකාරය කරන පණිවිඩයක් නොවේ. ඔබගේ හැසිරීම වෙනස් කරන ලෙස මේ පොත කතා කරනවා, දෙවියනවාහනසේ සමග සම්බන්ධ වෙන්න එවිට ඔබගේ ජීවිතේ සියලු කරුණු වෙනස් වේ කියා පවසා තිබෙනවා.

මෙම පාඨමාලාවේ අනිත් සම්පත්:
යහපත හෝ දෙවියන්වහන්සේ?
යහපත හෝ දෙවියන්වහන්සේ? වීඩියෝ
යහපත හෝ දෙවියන්වහන්සේ? ශ්‍රව්ය පොත

ෂෙයාර්