کور - ویډیو - ویډيوی پیغام په پناه کی

 
ویډيوی پیغام په پناه کی
ویډيوی پیغام په پناه کی
معلم: جان بیور

د هغه قادر او متعال سره آزادی،برکت او امن دی.

خو متاسفانه ډیرۍ خلک ددغه مخفی ځای نه شی پیدا کولی.ددی پر ځای هغوی دا فکر کوی چی آزادی او برکت او امن د هغه نه په لری والی کی دی.جان بیور په خپل کتاب (په پناه کی) مونږ د دښمن هوښیارانه فریبونه راښکاره او را درک کوی یی.دا پیغام مونږ ته د مقدس کتاب د تجربو څخه مونږ ته هر څه رڼا کوی چی د خدای پادشاهی هغه پادشاهی ده چی هغه کی یو شاه فرمانروا دی.

د خدای د کلام قبلولو به زده کړی چی څنګه به عادلانه او نا عادلانه کارونو ته څنګه غبرګون وښایو.

کی شریک کړۍ