زبان شما: prs درى

زبا
Selected Language:

صفحه‌ اصل - کتاب‌ ها - کتاب وسوسه شیطان

کتاب وسوسه شیطان
معل: جان بیو
موجود در زبان:

کتاب وسوسه شیطان آشکار کننده یکی از آن فریب های شیطان است که برای دور کردن ایمانداران از خواست خدا استفاده میکند و این فریبرنجش (خفه شدن) است.اکثر مردم با این دام گرفتار شده انددر حالی که آن را درک نمی کنند.

مسیح گفت: مواظب باشید! “ازروبهروشدنباوسوسه‌هاگریزینیست” (لوقا 1:17) تو نمیتوانی که انتخاب کنی که از کسی رنجیده شوی یا نی مگر اینرا انتخاب کرده میتوانی که چگونه عکس العمل نشان بدهی. اگر خشم خود را بصورت درست اداره نمایی قوی تر میشوی و رنجش در تو باقی نمیماند. تنها یک عکس العمل درست مینواند تراقادر سازد تا با خداوند یک رابطه آشکار داشته باشی.

جان بیویر توسط این پیام به تو توانائی میبخشد تا در خواست خداوند باقی بمانی و از شک و تردید و بی اعتمادی رهایی یابی. تو میتوانی که احساس محکویت را از سرت دور کنی و بدون احساس محکومیت و ناامیدی زندگی کنی. هنگامی که پی میبری که به خداوند بیشتر نردیک شده ای و بیشتر تفویض یافته ای، زندگی تو مملو از بخشش، مصالحه و خرسندی فزاینده خواهد شد.

دانلو (~2.14 MB)

اشتراک ‌گذار