صفحه‌ اصل - کتاب‌ ها - داستان ازدواج

داستان ازدواج
معل: جان بیو

روزي روزگاري…ازدواج از ابتدا وجود داشت. ازدواج، عهدي بود که مرد و زن را به هم مي پيوست. اين پيوند، هر دوي آنان را در ابراز آن چيزي که برايش خلق شده بودند، نيرومندتر، پرشورتر و باشکوهتر ميساخت. آنان با يکديگر، بهتر از زماني بودند که تنها خودشان بودند و خودشان.
مراسم ازدواج، تنها يک شروع بود. اين مراسم، دروازهاي بود براي ساختن يک شادي ابدي. هر تصميم و عملکردي، براي آن طراحي شده بود تا زندگي آنان را که نمايانگر اتحادشان بود، بسازد. زن و شوهر، با قلب و دست و صدايي درهم تنيده، قدم به سوي ناشناختهاي ميگذاشتند تا محبت و عشق خالق خويش را بيان کنند.

چهطور ما از چنين داستان ژرف عاشقانه، بيخبر بوديم؟! جان و ليزا بيور در کتاب “داستان ازدواج” شما را به کشف نقشه اصلي خدا براي ازدواج دعوت ميکنند. خواه مجرد باشيد، خواه متأهل، و يا نامزد باشيد، داستان شما بخشي از نقشه خداست.

دانلو (~1.66 MB)

اشتراک ‌گذار