صفحه‌ اصل - کتاب‌ ها - خوب یا خدا؟

خوب یا خدا؟
معل: جان بیو

چرا خوب بدون خدا کافی نیست؟

اگر چیزی “خوب” است، پس باید “الھی” ھم باشد. آیا این درست است؟!

این روزھا واژه ھای “خوب” و “خدا”، بھ نظر مترادف می رسند. ما باور داریم ھر آنچھ را کھ عموم
جامعھ بھ عنوان “خوب” می پذیرند، می بایست ھمسو با ارادۀ خدا باشد: “سخاوت، فروتنی، و
عدالت”، خوب ھستند؛ اما “خودخواھی، تکبر، و بیرحمی” بد و شرورانھ می باشند. تفاوت میان
“خوب” و “بد” کاملا روشن و واضح است.

اما آیا در مورد ھمھ چیز، وضع بھ ھمین منوال است؟ اگر “خوب” تا بدین حد مشھود و واضح است،
پس چرا کتاب مقدس می گوید برای تشخیص آن، نیازمند بصیرت ھستیم؟

“خوب یا خدا؟”، تنھا یک پیغام یا یک کتاب آموزشی نیست. این کتاب، چیزی بیشتر از تغییر رفتار
از شما می خواھد. این کتاب بھ شما قدرت می دھد تا در سطحی خود را بھ خدا متعھد سازید و با او
آمیختھ گردید کھ تمام جنبھ ھای زندگیتان را دگرگون سازد.

دانلو (~2.3 MB)

اشتراک ‌گذار