زبان شما: prs درى

زبا
Selected Language:

صفحه‌ اصل - کتاب‌ ها - کتاب برانگیخته با ابدیت

کتاب برانگیخته با ابدیت
معل: جان بیو
موجود در زبان:

هرچند زندگی در زمین همچون بخاری است، اما بسیاری از ما به شکلی زندگی می‌‌کنیم که گویی هیچ چیز پس از آن وجود ندارد. این در حالی است که شیوه و سبک زندگی ما تعیین کننده ابدیت ما خواهد بود. کتاب مقدس به ما می‌گویدبرای ایمانداران درجات مختلفی از پاداش وجود دارد؛ از کسانی که می‌بینند همۀ کارهایشان در روز داروی سوخته شده و پاداشی نمی‌یابند، تا آن دسته که همراه خود مسیح سلطنت خواهند کرد.

جان بیور با استناد به دوم قرنتیان 5: 9-11 به ما یادآوری می‌کند که همۀ ایمانداران باید در برابر مسند داوری مسیح بایستند تا بر اساس آنچه در زندگی انجام داده‌اند، سزا یابند. بسیاری از ما از این که می‌‌بینیم بیشترین زمان خود را صرف چیزهایی کرده‌ایم که هرگز درابدیت پاداش نمی‌یابند، شوکه خواهیم شد.

پس چطور می‌توانیم زندگی پرمعنا و ارزشمندی داشته باشیم؟ شما در مجموعه “برانگیخته با ابدیت” می‌آموزید که چگونه دعوت خود را کشف کرده، و آنچه را که خدا به شما سپرده است، افزون گردانید. وقتی زاویه دیدتان مبتنی بر ابدیت باشد، آنگاه قدرت خواهید یافت تا برای آنچه استوار و ابدی است، تلاش نمایید.

دانلو (~2.41 MB)

اشتراک ‌گذار