ਘਰ - ਕਿਤਾਬਾਂ - ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ: ਜੌਨ ਬੀਵਿਅਰ

ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ…ਵਿਆਹ ਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿਚ ਨੇਮ ਹੈ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਣਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਬਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬੀਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸ਼ਮ ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਇਕ ਅਣਪਸ਼ਾਣੇ ਦਿਲਾਂ, ਹੱਥਾਂ, ਅਤੇ ਅਵਾਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੁੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਖੋਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਜੌਨ ਅਤੇ ਲੀਸਾ ਬੀਵਿਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਸਲ ਯੋਜਨਾਂ ਪੂਨਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੇ, ਕੁਵਾਰੇ, ਜਾਂ ਮੰਹਣੀ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਣੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ।

ਡਾਊਨਲੋਡ (~2.8 MB)

ਨੂੰ ਦੱਸੋ