ਘਰ - ਬਾਈਬਲ - ਬਾਈਬਲ

ਬਾਈਬਲ

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਇਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹੋਰ ਉਤਮ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਪੀਰਾਇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ।

ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ: ~4.66 MB ਨਵਾਂ ਨੇਮ: ~2.19 MB

ਨੂੰ ਦੱਸੋ