Elaka li li melongitho: ng Oshiwambo

Elaka
Selected Language:

Efalomo - Omambo - Ondjuulukwe Yomuukwaaluhe

Ondjuulukwe Yomuukwaaluhe
Omulongi: John Bevere
Elongo oli li melaka:

Onkalamwenyo ndjino yokombanda yevi oyo ashike oshimoko, ihe oyendji yomutse ohatu kala onga kombinga konkwawo kaaku na sha. Ashike nkene hatu kala nonkalamwenyo ndjika otaku kwashilipaleke nkene tatu kala muukwaaluhe. Omishangwa otadhi tu lombwele kutya otaku ka kala oondando dha yooloka dhooitaali-okuza ngaa kokutala nkene ayihe mbyoka omuntu a longa tayi ekelwahi pepangulo, sigo naanaa opokulela pamwe naKristus Ye mwene.

Okwiikolelela koompango mu 2 Aakorinto 5:9-11, John Bevere ote tu dhimbulukitha kutya ooitaali ayehe otaa ka thikama komeho gaKristus opo ya pewe shoka yi ilongela monkalamwenyo. Oyendji yomutse otatu ka haluka mokumona kutya ethimbo lyetu olindji otwe li longitha miinima mbyono ihayi pewa ondjambi yaaluhe.

Ano nena otatu tameke po ngiini oonkalamwenyo dhi na oshilongo? MOndjuulukwe Yomuukwaaluhe, oto ka tseya okumona eithano lyoye nokwiindjipaleka shoka Kalunga e ku pa. Sho to mono ontseyo yuukwaaluhe, oto nkondopalekwa wo okulongela mbyoka tayi kalelele.

Tapa (~4.16 MB)

Tumina