Elaka li li melongitho: ng Oshiwambo

Elaka
Selected Language:

Efalomo - Kombinga

Uukwatya woCloud Library

Ehangano lyaatumwa lyedhina Messenger International oli na oshilalakanewa muuyuni shokuthikitha iikwatholongo kaasita nokaawiliki kasha nee kutya oya za peni nenge ohaa hupu ngiini. OCloud Library oya li ya totwa nelalakano ndika. Oyo oshiyandjaganeki shomuuyuni awuhe shoka tashi pitika iikwathitholongo ya tolokwa yi tumwe noyi longithwe oshali.

Ealalakano lyetu okuthikitha iikwathitholongo mbika melaka kehe hali popiwa kaantu oyendji naashika otashi ti otashi vulu tu thikithe iikwathitholongo mbika kaantu yomuuyuni yoopelesenda 98. OCloud Library oyo ondjila yokutsakanitha oshilalakanenwa shika. Otashi vulika to ipula epulo ndika: Omolwashike taku longithwa oCloud Library? Shaashi oshikwathithilongo otashi vulu okwiindjipalithwa nothikithwa enkeenkee shi vule iilongitho mbyoka tayi humbatwa peke. Otwi inekela oto panda shoka to mono momaluungula.

Etumwalaka lyaatoti yehangano

Jesus ote tu kumagidha twaa kale owala aayuvithi yevaangeli ihe tu ninge aalanduli ye. Omatumwalaka ngaka otage ku kwatha wu ninge omulongwa gwaKristus. Otatu pushile po moku ku dheula shaashi otwi itaala kutya ngoye oto vulu okulundulula uuyuni womahongololo kesilohenda lyaKalunga. Kalunga okwa tula uunene we meni lyoye nokwa yuulukwa okutseya uukwatya woye womeni. Iikwathitholongo mbika otayi ku kwatha opo wu kale mekwatathano lya kola naKalunga. Ekwatathano lyoye naKristus sho tali koko, oto ningwa omuntu omupe kOohapu dhe.

Kalunga okwe ku shiti nelalakano li ili tali tsu kumwe nomagano noonkondo dhoye. Otatu ku tsu omukumo wu holole meudhililo ashihe shoka Kalunga e ku nunina. Egalikano lyetu olyo ndika iikwathitholongo mbika yi ku pe uunongo mondjila yoye yokuya kethikilo.

Nomahalelo omawanawa, gweni,

John & Lisa Bevere

Yambidhidha oshilalakanewa shika

Omwenyo gwoye otagu yuulukwa noonkondo okumona iikwathitholonga tayi lundulula onkalamwenyo mbyoka ya andjaganekwa muuyuuni awuhe? Ngele owu na ehalo nohokwe okuyambidhidha oshilongayakulo shika, tumina oiimeila ko: getinvolved@cloudlibrary.org. Otatu ku pandula kuyele molwomagalikaneno nomayambidhidho goye!