Ulimi olusebenza khathesi: nd isiNdebele

Ulimi
Selected Language:

Umbalisi

Ehlozwe ngesibindi lomvutho, uJohn Bevere nguye umlobi wengwalo zodumo ezigoqela lezithiwa Extraordinary - Ngaphezu kokuvamileyo; The Bait of Satan - Umjibila kaSathane; The Fear of the Lord - Ukwesaba iNkosi; Under Cover - Ozifihlayo; lo- Driven by Eternity - Ukuqhutshwa Liphakade. Ingwalo zakhe seziguqulelwe kundimi ezedlula ezilikhulu, uhlelo lwakhe kumabonakude oluthiwa, The Messenger - Umthunywa, lusakazwa umhlaba wonke jikelele. UJohn uyisikhulumi sodumo emihlanganweni lemabandleni njalo inkonzo yakhe iletha izinsiza eziguqula impilo kulabo abafuna ukuzwsisa baphile ngemiyalo kaNkulunkulu. UJohn ukholisa ukuhla e-Colorado Springs lomkakhe, uLisa, laye ongumlobi lesikhulumi sodumo; lamadodana abo amane, umalukazana wabo, labazukulu.

Zibonele Umthapho i-Email John Bevere

Ulomvutho. Uyathandeka. Ulamandla. Uyinhlekisa. Lawa mazwi achaza uLisa Bevere -isikhulumi kumazwekazi, umlobi wodumo lomsakazi wohlelo likamabonakude olithiwa, The Messenger -Umthunywa,olusakazwa kumazwe edlula angamakhulu amabili. Ngendlela yakhe ecacileyo, uLisa wabela iLizwi likaNkulunkulu lihlanganiswe lezehlakalo zempilo yakhe kuze anike amandla okukhululwa lenguquko. Njengom’meli wokulunga , ukhuthaza abanye ukuba zimpendulo kunhlupho eziseduzane lezisekudeni. Ukholisa ukuzilibazisa losomoya wempilo yakhe, umyeni wakhe uJohn Bevere, amadodana abo amane, umalukazana wabo oliqathanzipho, labazukulu babo abathandekayo.

Zibonele Umthapho i-Email Lisa Bevere