Ulimi olusebenza khathesi: nd isiNdebele

Ulimi

Ekhaya - Ingwalo - Ukubulala i-Kryptonite

Ukubulala i-Kryptonite
Umbalisi: John Bevere
Zitholakala ngolimi lolu:

Uyenelisa Ukubulala Okweba Amandla Akho

Njengo-Superman, oyenelisa ukweqa yiloba yiwuphi umgoqo abuye ehlule sonke isitha, abalandeli bakaKhristu balawo amandla angaphezulu okunqoba iziphazamiso ezimelana lathi. Kodwa ke uhlupho olubhekane lo-Superman lathi yi-kryptonite eyeba amandla ethu.

Yebo kambe, u-Superman le-Kryptonite yinganekwane. Kodwa i-kryptonite kwezikamoya akusiyo nganekwane.

Ugwalo lolu lunika impendulo zokuba kungani inengi lethu lingehlelwa ngamandla kaThixo ayesobala kuma Khristu asendulo.

Ku-Ukubulala i-Kryptonite, u-John Bevere ubonisa ukuba i-kryptonite kuyini, ithundubeza njani imibuthano yethu, njalo lokuba singaphunyuka njani ebugqilini bayo.

Kalusi lwamagwala cha, Ukubulala i-Kryptonite uyahlabusa okwezinga eliphezulu. Leli liqiniso elimqoka ku-Mlandeli-kaKhristu olangathelela ukusingatha indlela yenguquko,engekho lula kodwa ilemivuzo.

Thapha (~2.33 MB)

Share