Ulimi olusebenza khathesi: nd isiNdebele

Ulimi
Selected Language:

Ekhaya - Ngalokhu

Mayelana le CloudLibary

I-Messenger International izimisele yajonga ukuba inzuza lezi zitholakale ngabafundisi labakhokheli umhlaba wonke jikelele kungenani lokuthi bakuphi njalo bacebe okunganani. I-CloudLibrary yadalelwa injongo le. Isebenza njengesifula sokugelezisa inzuza ezisakazwa lokuthatshwa kungela ndleko.

Inhloso yethu yikwenza lezinzuza zitholakale ngalo lonke ulimi olumqoka , ngaleyo ndlela sifinyelela isigaba esifika amanani engamatshumi ayisificamunwemunye lasificaminwemibili ekhulwini i-98% kazulu emhlabeni. I-CloudLibrary ngenye indlela yokufeza injongo le. Ngasizatho bani,uyabuza? Ngoba amagagasi ayamemetheka masinyane ukwedlula okubambekayo. Silethemba uzakholisa isehlakalo kulelei yezi.

Okusuka Kubadali

UJesu akasilayelanga ukuba sitshumayele ivangeli kuphela, kodwa ukuba sikhulise abalandeli. Imalayezo le izakusiza ukuba ube ngumlandeli kaJesu. Siphatheka ngokuhlomiswa kwakho ngoba sikholwa kuwe lokweneliswa kwakho, ngumusa kaNkulunkulu, ukuba uguqule isigaba lapho okhona. UNkulunkulu wabeka ubukhulu phakathi kwakho, Yena ulangathelela ukukwazi okujulileyo. Lezinzuza zizakusiza ukuba uthole ubudlelwano obujulileyo, uqondane laye uNkulunkulu. Lapho usakhula kulobuudlelwano loKhristu, uzaguqulwa ngamandla elizwi Lakhe.

UNkulunkulu wakudalela injongo eqondane lezipho zakho. Siyakukhuthaza ukuba uphenye lokho uNkulunkulu akubekele khona ngokugcwalo kwakho. Umkhuleko wethu ngowokuthi inzuza lezi zikuhlomise kulolu hambo.

Izibusiso kazande kuwe lalabo abangabakho.

John lo-Lisa Bevere

Sekela Umbono

Inhliziyo yakho itshisekela ukubona inzuza lezi eziguqula impilo zifinyelela umhlaba wonke jikelele? Nxa ufisa ukusekeka inhloso zeCloudLibrary, bhalela ku-getinvolved@cloudlibrary.org. Siyakubonga phambili ngemikhuleko yakho losekelo lwakho!