Нүүр хуудас - Аудио - Өнө Мөнхөөр Хөтлөгдөхүй Аудио сургалт

 
Өнө Мөнхөөр Хөтлөгдөхүй Аудио сургалт
Багш нар: Жон Бивэр

Энэ газар дээрх хүний амьдрал уур манан мэт зуурдын боловч, дийлэнх хүмүүс энэ амьдралын дараа биднийг юу ч угтахгүй юм шиг амьдардаг. Гэхдээ энэ амьдралдаа хэрхэн амьдарснаараа л бид өнө мөнхийн амьдралаа шийдүүлнэ. Итгэгч хүмүүсийг “Шүүхээр хийсэн бүхэн нь үнс нурам болохыг харахаас авахуулаад Христтэй хамт өнө мөнхөд захирах хүртэл – төрөл төрлийн шагнал хүлээж байгааг” Бичээс хэлдэг.

2Коринт 5:9-11 дээрх зарчим дээр тулгуурлан Жон Бивэр бидэнд “Итгэгч хүмүүс энэ амьдралдаа хэрхэн амьдарснаараа шагнуулах юмуу гарз хохирол үзэхээр Христийн өмнө зогсохыг дүрслэн сануулжээ. Гэхдээ дийлэнх маань өнө мөнхийн шагнал авчрахааргүй юмсын төлөө цаг хугацаагаа үрлэгдснээ мэдээд гүнээ цочирдох болно.

Тэгвэл яаж ач холбогдолтой амьдрал хөгжүүлэх вэ? Өнө мөнхөөр хөтлөгдөхүй хичээлээр та дуудлагаа танин мэдэж, Бурханаас танд хайрласан зүйлсийг хэрхэн үржүүлэхийг сурна. Мөнхийн үзэл бодолтой хүн мөнх орших зүйлсийн төлөө л хөдөлмөрлөнө.

Нэг гэр бүлийн бусад гишүүд:
Өнө Мөнхөөр Хөтлөгдөхүй Ном
Өнө Мөнхөөр Хөтлөгдөхүй Видео сургалт
Өнө Мөнхөөр Хөтлөгдөхүй Сонсдог Ном

Сошиалаар хуваалцаарай