ഹോം - ബൈബിള്‍ - ബൈബിള്‍

ബൈബിള്‍

സൗജന്യമായി പകർത്താവുന്ന രീതിയിൽ വേദപുസ്തക പരിഭാഷകൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് അതുകൂടാതെ പഠനത്തിനും വായനക്കും വേണ്ടിയുള്ള മറ്റു സേവനങ്ങളും പൊതു ആധിപത്യം കുടുതൽ ഉള്ള ഇന്റർനെറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്‌. ഇന്ന്കൂടുതലായി എല്ലായിടവും ഉപയോഗിക്കുന്ന നല്ല ബൈബിൾ പരിഭാഷകളിൽ പലതും സൗജന്യമായി പകർത്തുവാൻ കഴിയാത്തവയാണ്.

പഴയ നിയമം: ~4.21 MB പുതിയ നിയമം: ~1.65 MB

പങ്കിടുക