Disponib en: mfe kreol morisien

Languages
Selected Language:

Profeser

Marke avek lodas e pasion, John Bevere se ene loter bane bestsellers couma Extraordinair, Labwet Ki Satan Servi, La Krint Bondie, Anba Couvertir, e Motive par Leternite. So bane live fine tradir dan plis ki 100 langaz, e so program pase dan television sak semain, The Messenger, li transmet a traver lemond. John se ene orater ki popilair dan conferans e dan leglize so minister done bane resours ki transform lavi pou seki anvi conpran e aplik prinsip Bondie. John contan pou habit dan Colorado Springs avek so madam, Lisa, osi ene oter bestselling e oratris, zot kat garson, belfi, e tizanfan.

Guet Ban Telesarzeman ki Disponib Email John Bevere

Pasione. Exsite. Serye. Puisanl. Komik. Sa ban mo la dekrir Lisa Bevere—oratris internasional, oter best-selling, e co-prezatater program television The Messenger, ki transmet dan plis ki 200 countries. Dan so stil transparan, Lisa partaz Parol Bondie ranpli avek bane lexperians personel pou fortifie bane lavi avek liberte e transformasion. Couma ene avoka pou la zistis, li ralie lezot pou vine ene repons a bane problem desespere de pre ou de loin. Li contan depans letan avek lamour so lavi, mari John Bevere, e zot kat garson, belfi inpresionan, e aban adorab tizanfan.

Guet Ban Telesarzeman ki Disponib Email Lisa Bevere