Disponib en: mfe kreol morisien

Languages
Selected Language:

Lakaz - Apropo

Apropo Cloud Library

Messenger International ena ene langazman global consantre pou met bane resours disponib pou bane paster e leader peu inport zot lokasion ou pozision finansier. Cloud Library fine cre pou sa bu la. Li servi ene rezo distribution internasional ki permet bane resours ki fine tradir pou guete ou telesarze en cado.

Nou bu se pou fair sa bane resours la disponib dan bane langaz mazer, e etablir potensiel pou tous plis ki 98% populasion lor later. Cloud Library se ene semin pou akomplir sa bu la. Kifair, to poz ene kestion? Parski ene resours virtuel capav voyaz pli vit ki ene resours fisik. Nou espere ki zot kontan sa lexperiens lor cloud.

Depi bane Kreater

Jesus pa fine dir zis pres Gospel, mai osi pou develop bane disip. Sa bane mesaz la pou aid twa pou vine ene disip Christ. Nou pe investi dan ti lantraineman parski nou kroir dan twa e dan to abilite, par lagras Bondie, pou transform lemond linflians. Bondie fine met grander dan twa, e li anvi cone twa intimeman. Sa bane resours la pou aid twa pou decouver pli intimman, ene relasion personel avek Bondie. Couma to grandi dan to relasion avek Christ, to pou transforme par puisanse so Parol.

Bondie fine cre twa pou ene bu ki inik a to don e to linflians. Nou ancouraz twa pou rode couma pou complet twa dan tou kitsoz ki Bondie ena pou twa. Nou lapriyer se ki sa bane resours la ekip twa dan to lazourne ranpli avek decouvert.

Benedicsion lor twa,

John & Lisa Bevere

Siport Vizion

Eski to leker brile pou ki bane resours ki transform-lavi distribue dan lemond? Si to interese pou siport la mision Cloud Library, stp email getinvolved@cloudlibrary.org. Nou remersie twa an avans pou to lapriyer e siport!