Olulimi Lwetuliko kati: lg Oluganda

Olulimi
Selected Language:

Ewakka - Ebikwata

Ebikwata ku Cloud Library

Messenger International etunulidde okulabaga ensi yonna efunna ebikozesebwa eri basumba nga teyawudemu wa gye basangibwa oba ensimbi zebalina. Cloud Library yatondebwa wo lwakino. Ekolanga omukuttu ogusasanya obubaka eri ensi yonna obukyusidwa okusobola okugabanibwa kubwerere.

Ekilubirirwa kyaffe kwe kulaba nga ebizozesebwa bino bifunibwa munimi ezamanyi zonna, okusobola okufuna obusobozi okutusa obubaka buno eri ebitundu nkyenda mu munana ku buli kikumi 98% mu nsi yonna. Cloud Library gwegumu kumukutu ogwokututusa ku kilubilirwa kino. Lwaki, oyiza okubuza? Kubanga obubaka kumukutu gunno busobola okusasanyizibwa mangu ddala nnyo okusunga obubaka obuwandiike. Tukwagaliza okunyumirwa nga oli ku Cloud.

Okuva eri Omutonzi

Yesu yatugamba obutabulira bubulizi enjiri kyokka, naaye nokutondawo abayigirizwa. Obubaka obwo bujja kuyamba okufuka omuyigirizwa wa Kristo. Tuteka amaanyi mu kukubangula kubanga tukukiririzamu n’obusobozibwo, kulwe kisa kya Katonda, nti osobola okukyasa abantu abakwetolode. Katonda atadde amaanyi mugwe, era Ayayana okukumanyira ddala. Ebikozesebwa byo bijakuyamba okuzula enkolagana eyamanyi ne Katonda. Nga okuula munkolagana yo ne Katonda, ojja kukyusibwa n’amaanyi ge Kigambo Kye.

Katonda yakutonda olwe kigenderelwa ekyenjawulo okusinzila ku birabo byo n’abakwetolodde. Tukukubiriza okwenonya mubujuvu okuzuula byonna Katonda byakutegekedde. Essala yaffe eri nti ebikozesebwa ebyo bikuyambe mulugendo lwo olw’okwezuula.

Emikisa gibbe eri gwe,

John & Lisa Bevere

Wagila Okwolesebwakwo

Omutima gwo guyayana okulaba ebikozesebwa ebisobola okukyusa obulamu bwabantu nga bisasanyizibwa munsi yonna? Bwoba nga oyagala okuwagira entekanteka ya Cloud Library, Sindika obubaka ku getinvolved@cloudlibrary.org. Tukwebaza olwo buwagizi ne ssala!