Zimanê anegor: ku Kurdish Cyrillic

Ziman
Selected Language:

Malp’er’a sereke - К’ьтеб - Əwед, кö бь h’əтa-h’əтaйевa дьльвьн

Əwед, кö бь h’əтa-h’əтaйевa дьльвьн
Dersdar: Con Bîvêr
Mecalêd bi van zimana:

Ль сəр ве дьнийaйе ə’мьр höлм-гöлмə, фəqəт гəлəк öсa дьжин кö те бежи пəйи waнр’a т’ö тьшт wе т’öнəбə. Ле əw йəк кö əм чawa ви ə’мьри дьжин, wе əwе йəке qьрaркə, кö əме ə’мьре h’əтa-h’əтaйе чawa дəрбaзкьн. К’ьтебa пирoз ль мə ə’йaн дькə, wəки бoнa бawaрмəндa дəрəщед həqдaйинейə щур’ə-щур’ə həнə: дəстaнинед hьнəкa wе бь т’əмaми wəxте диwaне бьшəwьтьн, ле бoнa йед мaйин жи wе мəщaлa сəрwерикьрьнa т’əви Мəсиh бе дaйине.

Щoн Бивер aнəгoри принсипед Б Кoрьнт’и 5:9-a тинə бирa мə, wəки h’əму бawaрмəнд wе ль бəр Мəсиh бьсəкьньн, бoнa кö wе йəке qəбулкьн, лaйиqи чь əw бунə нaвa т’əмaмийa ə’мьре xwəдa. Жь мə гəлəк мəрьв wе зəндəгьрти бьминьн, wəxте кö пе бьh’əсьн, wəки мə п’ьр’aнийa wə’де xwə ль сəр тьштед öсa xəрщ кьрийə, йед кö wе лaйиqи həqдaйинa h’əтa-h’əтaйе нəбьн.

Wи чaxи əме чawa бькaрьбьн нaвa ə’мьре к’aрдaрдa бьжин? К’ьтебa “Əwед кö бь h’əтa h’əтaйевa дьльвьн” wе wə hин бькə кö hун xwə əшкəрə бькьн у wи h’əму тьшти чəндбaрə бькьн чь кö Xwəде дaйə wə. Əгəр hун жь aлийе h’əтa-h’əтaйедa ə’мьр бьньhер’ьн hуне qəwaте бьстиньн, бoнa кö hун бoнa мəрəмед qəwин бьшöxöльн.

Матерйалед майин диса жь wе дəрсе:
“Əwед, кö бь h’əтa-h’əтaйевa дьльвьн”- к’ьтеба аудйо

Stendina matêrîalê (~1.77 MB)

П’аǝрвǝ бькǝ