Zimanê anegor: ku Kurdish Cyrillic

Ziman
Selected Language:

Malp’er’a sereke - Дəрhəqа

Дəрhəqа Cloud Library-да

Qöльxдарийа “Месинщер Интернейшьньл”-е qьрар кьрийə кö əв материал ль т’əмамийа дьнийайе, бoна сəрwера у р’ебəра, бен дəстанине, нəньhер’и wе йəке кö əw ль к’идəре дьжин у нəньhер’и h’але wани финаниси. Малп’əр’а “ Cloud Library” həма бь ви мəрəми hатийə сазкьрьне. Əw т’oр’а п’арəвəкьрьна навнəт’əwийə, йа кö изьне дьдə кö бəлаш материалед т’əрщьмəкьри т’əмашə бькьн у бo xwə бьстиньн.

Мəрəме мə əwə, кö ван материала бь зьмане wан wəлата р’абəр бькьн у бь ви щур’əйи бьгhижьнə 98 сəлəфе бьнəлийен дьниайе. Малп’əр’а “ Cloud Library” р’екə бoна гьhиштьна wи мəрəмийə. Дьqəwьмə hун бьпьрсьн- бoна чь? Чьмки материален виртуал дькарьн дьhа лəз бен зедəкьрьне у бəлакьрьне, нə кö həр материалəкə чекьри. Əм гöманьн кö hуне бь h’ьзкьрьн ве малп’əре бьдьнə xəбате.

Жь алийе h’имдарада

Иса т’əми да мə кö əм нə т’əне Инщиле т’əриф бькьн, ле öса жи шагьрта hазьр бькьн. Əв бəрбьр’ибун wе али wə бькьн кö hун бьбьнə шагьртед Мəсиh. Əм əмəке xwə дькьнə нава xwəндьна wə, кö бь к’əрəма Xwəде hун дoр у бəре xwə бьдьнə гöhар’тьне. Xwəде мəзьнайи данийə нава wə у Əw дьxwəзə кö жь незиква wə нас бькə. Əв материал wе али wə бькьн кö hун жь незиква т’əви Xwəде бьк’əвьнə нава т’əвгьредана. Бь т’əвгьредана т’əви Мəсиh, hуне бь р’öhани мəзьнбьн у бь сайа Гoтьна Wи hуне бенə гöhар’тьне.

Xwəде hун бь мəрəме qьраркьри чекьрьн, к’ижан дькарə т’əне бь сайа п’ешк’ешед wə у h’öкöме wəйи ль сəр дoр-бəра к’ар бькə. Əм пьштгьрийе дьдьнə wə кö hун wе т’ьжибуне əшкəрə бькьн, йа кö Xwəде бoна wə тер’а дитийə. Əм дöа’ дькьн, кö əв материал али wə бькьн кö hун ви h’əму тьшти əшкəрə бькьн.

Əм бo wə дöа’ дькьн

Щoн у Лиза Бивер

Пьштгьрийе бьднə мə

Гəлo hун бь дьл дьxwəзьн бьбиньн, кö əв материал чаwа ль т’əмамийа дьниайе бəла дьбьн, йед кö дькарьн ə’мьред мəрьва бьдьнə гöhар’тьне. Əгəр интереса wə həйə кö hун пьштгьрийе бьдьнə малп’əр’а Cloud Library-е, əм hиви дькьн кö hун бь адреса электрoнийə getinvolved@cloudlibrary.org мəр’а бьньвисьн. Əм пешда бoна дöа’кьрьн у пьштгьрийа wə р’азальxийе ə’лам дькьн.