ទំព័រដើម - សៀវភៅ - ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ៖ សេចក្តីណែនាំ

ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ៖ សេចក្តីណែនាំ
គ្រូបង្រៀន: ចន បឺវៀរ

ក្រុមសាវ័កដំបូងបានចំណាយពេល៣ឆ្នាំ ក្នុងការដែលដើរជាមួយព្រះយេស៊ូ និងលឺអ្វីៗដែលព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូល។ ប៉ុន្តែ នៅមុនពេលដែលគេឆ្គាងព្រះយេស៊ូ ព្រះអង្គបានបា្រប់មិត្តភក្ដិដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ទ្រង់ ថាទ្រង់ត្រូវតែចាកចេញពីពួកគេ ទើបព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធអាចយាងមក ហើយពួកគេនឹងកាន់តែប្រសើរជាងមុនដោយសារតែព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ។ ប្រសិនបើសេចក្ដីនេះពិតសម្រាបពួកសាវ័ក ជាអ្នកដែលបានចំណាយពេលជាមួយព្រះយេស៊ូជារៀងរាល់ថ្ងៃ ចុះតើយើងត្រូវការព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធប៉ះពាល់ក្នុងជីវិតយើងខ្លាំងប៉ុណ្ណាសព្វថ្ងៃនេះ?

នៅក្នុងសារនេះ លោក ចន បឺវៀរ នឹងធ្វើការណែនាំអ្នកទៅកាន់ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ។ អ្នកនឹងរៀនអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈ ឫទ្ធានុភាព និងរបៀបដែលអ្នកអាចស្គាល់ទ្រង់កាន់ច្បាស់ថែមទៀត។ មិនថាអ្នកនៅកន្លែងណាក្នុងដំណើរជីវិតជាមួយព្រះជាម្ចាស់ សៀវភៅព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ៖ សេចក្តីណែនាំ នឹងជួយអ្នកឲ្យអោយកាន់តែជិតស្និទ្ធ ជាមួយនឹងព្រះតែមួយអង្គដែលគង់នៅអស់កល្បហើយពិតជាស្រលាញ់អ្នកយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ។

ដោនឡូដ (~4.31 MB)

ចែករំលែកនៅ