ទំព័រដើម - ព្រះគម្ពីរ - ព្រះគម្ពីរ

ព្រះគម្ពីរ

ការបកប្រែព្រះគម្ពីរ​​សម្រាប់ទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃ ដែលមាននៅទីនេះ ត្រូវបាន​បញ្ចូល​ជាធនធានបន្ថែម​​ក្នុងគោលបំណង​អាន និងសិក្សារៀនសូត្រ ហើយ​ព្រះគម្ពីរ​ទាំងប៉ុន្មាន​សុទ្ធ​តែ​មាន​នៅលើដែនអ៊ិនធើណិត (domain) ទាំងមូល។ មាន​ការបកប្រែព្រះគម្ពីរល្អៗជាច្រើនដទៃទៀត​នៅពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយ តែទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី ព្រះគម្ពីរ​ទាំងនោះ​ស្ថិតនៅក្រោម​ការ​រក្សាសិទ្ធិ និងមិន​មានដើម្បីឲ្យយើង​អាចទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃ​ឡើយ។

ស្ដាប់ព្រះគម្ពីរគ្រិស្ដបរិស័ទខ្មែរ ជាសំឡេង

ព្រះគម្ពីរគ្រិស្ដបរិស័ទខ្មែរ: ~7.3 MB ព្រះគម្ពីរសម្ពន្ធមេត្រីចាស់ ជាមួយនឹងការពន្យល់: ~28.21 MB ព្រះគម្ពីរសម្ពន្ធមេត្រីថ្មី ជាមួយនឹងការពន្យល់: ~11.79 MB

ចែករំលែកនៅ