ភាសាបច្ចុប្បន្ន: km ភាសាខ្មែរ

ភាសា

ទំព័រដើម - សំឡេង - ព្រះគម្ពីរគ្រិស្ដបរិស័ទខ្មែរ ជាសំឡេង

 
ចាក់ ព្រះគម្ពីរគ្រិស្ដបរិស័ទខ្មែរ ជាសំឡេង
ព្រះគម្ពីរគ្រិស្ដបរិស័ទខ្មែរ ជាសំឡេង

ការបកប្រែព្រះគម្ពីរ​​សម្រាប់ទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃ ដែលមាននៅទីនេះ ត្រូវបាន​បញ្ចូល​ជាធនធានបន្ថែម​​ក្នុងគោលបំណង​អាន និងសិក្សារៀនសូត្រ ហើយ​ព្រះគម្ពីរ​ទាំងប៉ុន្មាន​សុទ្ធ​តែ​មាន​នៅលើដែនអ៊ិនធើណិត (domain) ទាំងមូល។ មាន​ការបកប្រែព្រះគម្ពីរល្អៗជាច្រើនដទៃទៀត​នៅពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយ តែទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី ព្រះគម្ពីរ​ទាំងនោះ​ស្ថិតនៅក្រោម​ការ​រក្សាសិទ្ធិ និងមិន​មានដើម្បីឲ្យយើង​អាចទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃ​ឡើយ។

តំណភ្ជាប់ទៅកាន់ព្រះគម្ពីរ​គ្រិស្ដបរិស័ទខ្មែរ ជាអត្តបទ

ចែករំលែកនៅ