‫زبان انتخاب شد: fa فارسی

‫زبانه
Selected Language:

‫‫معل

‫اوکه شاخصهاش، جسارت و اشتیاق است، نویسندهی کتابهای پرفروشی مانند خارقالعاده، دام شیطان، ترس خداوند، در پناه، برانگیخته با ابدیت است. کتابهای او به بیش از 100 زبان ترجمه شدهاند و برنامهی هفتگی او “پیامآور” از طریق ماهواره در سراسر جهان پخش میشود. جان یک سخنران سرشناس در کنفرانسها و کلیساهاست. مینستری او برای کسانیکه خواستار درک و به کار بردن آموزههای خداوند هستند، منابع دگرگون کنندهای را عرضه میکند. جان، در کلرادو اسپرینگز به همراه همسرش لیزا که او نیز نویسنده و سخنرانی سرشناس است و چهار پسرشان، عروسشان و نوههایشان زندگی میکنن

‫دانلودهای در دسترس را مشاهده نمایی ‫بی ‫جان بی

‫پرشور، برنده، قدرتمند، شوخطبع! این واژگان توصیفگر لیزا هستند. او سخنران بینالمللی، نویسندهی کتابهای پرفروش و یکی از میزبانان برنامهی تلویزیونی “پیامآور” است. لیزا در سبک بیپرده و شفافاش، کلمات خدا را با تجربیات شخصیاش در هم میتند و همراه با آزادی و دگرگونی، به دیگران قدرت میبخشد. او همانند یک وکیل که دنبال عدالت است، دیگران را به یاری میطلبد تا برای مشکلات سخت و چارهناپذیر دور و نزدیکشان، راهحل و پاسخ باشند. او از گذراندن زمانش با همسرش جان، و چهار پسر و عروس و نوههایش لذت میبرد

‫دانلودهای در دسترس را مشاهده نمایی ‫بی ‫لیزا بی