‫صفحه اصل - تصویری - پيغام ويدئويي در پناه

 
پيغام ويدئويي در پناه
پيغام ويدئويي در پناه
‫معل: ‫جان بی

در زیر سایه‌ ی قادر متعال، آزادی، برکت و محافظت وجود دارد. متاسفانه، بسیاری به نحوه ی یافتن این مکان مخفی پی نمی برند. در عوض، آنها چنین فریب خورده اند که حقیقت و آزادی دایمی را می توان خارج از اقتدار الاهی یافت.

جان بیور در کتاب “در پناه” شیوه های زیرکانه ای را که دشمن علیه ما به کار می برد تا نسبت به درک و ارتباط کامل با اقتدار الاهی باز بمانیم،‌ روشن می سازد. این پیام با کمک نمونه های تجربی و بنیانی کتاب مقدسی، به ما یادآوری می کند که پادشاهی خداوند درست به سان قلمرویی است که شاهی در آن حکم می راند؛ جایی که در آن اقتدار و نظم وجود دارد.

با پذیرش حقیقت کلام خدا، خواهید آموخت که چگونه به هر دو نوع رفتار عادلانه و ناعادلانه واکنش نشان دهید. شما تفاوت میان سرسپردگی حقیقی کتاب مقدسی و اطاعت کورکورانه را کشف کرده،‌ و در فهم هدف خدا از اقتدار رشد خواهید کرد. این پیام شما را یاری خواهد داد تا در پُری و شخصیت خدا گام بردارید.

‫اشتراک بگذارید