‫صفحه اصل - تصویری - دختران را بوسید؛ بوسھ ای کھ اشک آنھا را درآورد-درس ویدئویی

 
دختران را بوسید؛ بوسھ ای کھ اشک آنھا را درآورد-درس ویدئویی
دختران را بوسید؛ بوسھ ای کھ اشک آنھا را درآورد-درس ویدئویی
‫معل: ‫لیزا بی

زنان همواره وقتی خود را تسلیم می کنند، بازنده اند. مردان، عاشق ماجراجویی و توطئه هستند، در حالی که زنان برای صمیمیت، عشق و احساسات عمیق آفریده شده اند. ما برای منظوری بسیار برتر از این که جولانگاهی برای ارضای جنسی مردان باشیم، آفریده شده ایم، و به عنوان زن، خواستار و لایق چیزی بیش تر از ارضای جنسی خودمان هستیم.

لیزا بیور در کتاب “دختران را بوسید؛ بوسه ای که اشک آنها را درآورد” با قوت خدا، به حساس ترین پرسش ها پاسخ می دهد. این پیامی است خطاب به زنانِ متعلق به همه ی گروه های سنی درباره ی منزلت زن و امید، زنانی که دیگر خواهان تجربه ی باخت و شکست نیستند. می توان هر آنچه را که در گذشته ای بسیار دور در درون شما بیدار شده است، دوباره به خواب فرو برد. شما می توانید بدون اعتنا به گذشته تان، در آزادی، قدرت و پاکی سلوک نمایید.

با اجازه ی عمل دادن به بخشایش نامحدود خدا، زندگی را در آزادی ای تجربه خواهید کرد که هرگز آن را نیازموده اید. زمان احیای احترام، توان- و بله، حتا قدرت- برای دختران ارزشمند خدا بر روی زمین فرارسیده است.

‫اشتراک بگذارید