‫صفحه اصل - تصویری - فارسی » خوب یا خدا؟ « دروس ویدیوئی

 
فارسی » خوب یا خدا؟ « دروس ویدیوئی
‫معل: ‫جان بی

چرا خوب بدون خدا کافی نیست؟

اگر چیزی “خوب” است، پس باید “الاھی” ھم باشد. آیا این درست است؟!

این روزھا واژه ھای “خوب” و “خدا”، بھ نظر مترادف می رسند. ما باور داریم ھر آنچھ را کھ عموم
جامعھ بھ عنوان “خوب” می پذیرند، می بایست ھمسو با ارادۀ خدا باشد: “سخاوت، فروتنی، و
عدالت”، خوب ھستند؛ اما “خودخواھی، تکبر، و بیرحمی” بد و شرورانھ می باشند. تفاوت میان
“خوب” و “بد” کاملا روشن و واضح است.

اما آیا در مورد ھمھ چیز، وضع بھ ھمین منوال است؟ اگر “خوب” تا بدین حد مشھود و واضح است،
پس چرا کتاب مقدس می گوید برای تشخیص آن، نیازمند بصیرت ھستیم؟

“خوب یا خدا؟”، تنھا یک پیغام یا یک کتاب آموزشی صرف نیست. این کتاب، چیزی بیشتر از تغییر
رفتار از شما می خواھد. این کتاب بھ شما قدرت می دھد تا در سطحی خود را بھ خدا متعھد سازید و با
او عجین گردید کھ تمام جنبھ ھای زندگیتان را دگرگون سازد.

دیگر اعضای خانواده
خوب یا خدا؟
فايل صوتي – خوب یا خدا؟
كتاب صوتي خوب یا خدا؟

‫اشتراک بگذارید