‫صفحه اصل - تصویری - پيغام ويدئويي دام شیطان

 
پيغام ويدئويي دام شیطان
پيغام ويدئويي دام شیطان
‫معل: ‫جان بی

“دام شیطان”، یکی از فریبکارانهترین نیشهای دشمن را افشا میسازد. فریبی که او علیه ایمانداران به کار میبندد تا آنها را از خواندگی الاهیشان بازدارد؛ دام یا فریب رنجش! بسیاری از مردم با این نیش گزیده شدهاند و خود از آن آگاه نمیباشند.

ساده نباشید، عیسا میگوید: “از لغزشها گریزی نیست” (لوقا 17: 1). شما نمیتوانید انتخاب کنید که مورد آزار و حمله قرار نگیرید، اما میتوانید پاسخ و واکنش خود را برگزینید. اگر با آزارها و حملات به درستی برخورد کنید، بهجای آنکه تلختر شوید، نیرومندتر خواهید شد. فقط زمانی قادرید واکنش درستی نشان دهید که رابطهی صمیمانهای با خدا داشته باشید.

جان بیور از طریق این پیغام شما را نیرو میبخشد تا در مسیر اراده خدا باقی بمانید و از زنجیر شک و عدم اعتماد، آزاد شوید. شما میتوانید از اندیشهی قربانیبودن رها شوید، و بدون بارهای سنگین آزردگی و سرخوردگی زندگی نمایید. هنگامیکه مرحلهی بالاتری از سرسپردگی به خدا را کشف میکنید، زندگیتان با بخشش، آشتی و شادی و خوشیِ همواره رو به تزاید، آکنده خواهد شد.

‫اشتراک بگذارید