‫صفحه اصل - کتابها - خستگیناپذیر

خستگیناپذیر
‫معل: ‫جان بی

شما با مصیبتها روبهرو شده و آنها را تجربه میکنید. شما میدانید تحمل سختیها به چه معناست. شما مقاومت میکنید، با سختیها کنار میآیید و روی موج بلا و مصیبت پیش میروید و امیدوارید که از آن زنده بیرون آیید. شما فقط برای نجاتتان، دست و پا میزنید.

اما چه میشود اگر این سختیها در خود پتانسیل تغییر زندگی شمار ا داشته باشند؟ چه میشود اگر مصیبتهایی که با آنها روبهرو میشوید، قادر باشند شما را به مرتبهی بالاتری از ایمان و بلوغ پیش ببرند؟ چه میشود اگر هدف این باشد که شما در سختیها کامیاب باشید، نه صرفا نجات یابید؟

جان بیور از طریق “خستگیناپذیر” میخواهد شما را به سفری ببرد تا طی آن مداومت و سرسختیتان را افزایش دهد. وقتی او داستانهای کتابمقدسی و نمونههای معاصر را نقل میکند، الگویی الهامبخش را عرضه میکند: این مردان و زنان ایمان، صرفا از میان مصیبتها نجات نیافتد؛ آنها با سختیها روبهرو شدند و از آن بالا رفتند.

شما با تجهیزشدن به وسیلهی کلام خدا و قدرت دعا، از طریق این کتاب، حقایقی تحولآفرین را دربارهی سختیها، مقاومتها و انجام سرنوشتی که خدا برایتان رقمزده، کشف خواهید کرد. بهعنوان فرزند خدا، چیزی را در اختیار دارید که میتوانید مصیبت را به قوت و پایانی خوش تبدیل کنید.

دیگر اعضای خانواده
راهنمای مطالعه و دعا خستگی ناپذیر
خستگیناپذیر تصویری
فايل صوتي – آموزشي خستگیناپذیر
كتاب صوتي خستگیناپذیر

‫دانلو (~3.4 MB)

‫اشتراک بگذارید