‫صفحه اصل - کتابها - برخاستن مادهشیر

برخاستن مادهشیر
‫معل: ‫لیزا بی

برخاستن مادهشیر

مادهشیر از چُرت عصرگاهیاش برمیخیزد و تصویری باشکوه از قدرت، اشتیاق و زیبایی را نشان میدهد. حضور محض او از شیرهای جوان حفاظت میکند و آنها را نیرو میبخشد. مادهشیرها در گروه، کسانی هستند که بر جهانی که تحت نفوذ آنهاست، اثر میگذارند.

شما نیز یک مادهشیر هستید.

لیزا در “برخاستن مادهشیر”، زندگی و تصویر مادهشیری خشمگین (ژیان) و در عین حال حساس و لطیف را بهعنوان الگویی از زن ارائه میدهد. لیزا باافشای خصوصیات شگفتانگیز این مخلوق منحصربهفرد، زنان را برای حفاظت از یکدیگر، خدمتی هدفمند، و شجاعت و جسارت در دعا به چالش میکشاند. شما از طریق این پیغام درخواهید یافت که چگونه از جوانترها حفاظت کنید و صدای خود را بهسوی مکانهایی که در آن سکوت شده، بلند کنید. “برخاستن مادهشیر” با دریافتی استثنایی از طبیعت، و پیغامهایی ژرف از کتابمقدس یک فراخوان برای زنان است تا بهعنوان یک نیروی مقتدر برای نیکویی زمین گرد هم آیند.

از این گذشته، عیسا خود شیر قبیلهی یهودا نامیده شده و ما مادهشیران برخاسته او هستیم.

‫دانلو (~2.78 MB)

‫اشتراک بگذارید