‫صفحه اصل - کتابها - دختران شمشیر به دست

دختران شمشیر به دست
‫معل: ‫لیزا بی

کلام خدا شمشیری است که ما اغلب راحت تریم تا به جای به کاربردنش، صرفا آن را مطالعه نماییم. اکنون زمانی است که به دختران و زنان، شمشیرها بدهیم و شاهد باشیم که آنان آسمان را به زمین متصل می نمایند. زنان در سراسر جهان، هدفِ تعصبات، قاچاق جنسی، سوءاستفاده و حتا تبعیض جنسیتی هستند. “لیزا بیور” می نویسد که این حملات، بیش از آن که نشان دهند زنان در گذشته چه بوده اند، مُعرف آن است که زنان در آینده، باید چگونه باشند. او در کتاب “زنان شمشیر به دست”، دشمنی غیرمادی را توصیف می کند که به دنبال خلع سلاح کردن زنان در تمامی سطوح است. اکنون زمان آن است که زنان تبدیل به قهرمانانی شوند که خدا آنان را به همین منظور آفریده است، و با جسارت، شجاعت، بخشش، بصیرت و حکمت بیاندیشند. اکنون زمان آن است که شمشیرتان را از نیام بیرون کشیده و همچون یک قهرمان باشید.

‫دانلو (~1.94 MB)

‫اشتراک بگذارید